Bijlage 2: BRU

Per 1 januari 2015 zijn de verkeer- en vervoertaken van het voormalige Bestuur Regio Utrecht binnen de provincie ondergebracht. Dit betreft o.a. de OV-concessie en de Regiotaxi-contracten van de stadsregio, het beheer en onderhoud van de provinciale OV-bedrijfsmiddelen (voornamelijk alles rondom de tram), de uitvoering van het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RUVV) en de strategische OV-beleidszaken van het voormalige BRU.
Onderdeel van de transitie-afspraken is dat de door Bestuur Regio Utrecht vastgestelde meerjarenbegroting met uitvoeringsprogramma’s (inclusief exploitatie en subsidiebeschikkingen) gerespecteerd blijven tot 2020. Deze afspraak wordt ook wel het “BRU-hek” genoemd.
De beleidsmatige en financiële verantwoording over de uitvoering van de verkeer- en vervoertaken zijn opgenomen in programma 5  Bereikbaarheid. In deze Najaarsnota zijn de financiële ontwikkelingen in 2017 verwerkt wat leidt tot bijstelling van de begroting 2017. Hierna volgt een financiële tabel van de Verkeer- en vervoertaken van de begroting 2017 met de financiële bijstelling in deze Najaarsnota. De belangrijkste mutaties worden toegelicht.

Begroting BRU 2017

 Begroting
2017 

 Bijstelling
NJR 

 Begroting 2017 nieuw 

Lasten

OV Systeemmanagement

                3.256

               -1.090

                2.166

OV Exploitatie

              53.227

                  -920

              52.307

Regiotram

              23.201

                   392

              23.593

RUVV: Wegen en verkeer

                9.614

                8.386

              18.000

RUVV: OV-Infra

              24.936

             -16.436

                8.500

Totaal lasten

            114.234

               -9.668

            104.566

Baten

BDU - decentralisatie provinciefonds

              91.398

                   312

              91.710

BDU - specifieke uitkering

                6.400

                      -  

                6.400

Overlopend passief BDU

                2.628

              24.176

              26.804

Overige inkomsten / derden

              12.895

                  -788

              12.107

Totaal baten

            113.321

              23.700

            137.021

Saldo lasten en baten

                   913

             -33.368

             -32.455

Mutatie Bestemmingsreserve

Storting

              32.455

              32.455

Onttrekking

                   913

                  -913

                      -  

Saldo na mutaties reserve

                      -  

                      -  

                      -  

Toelichting

OV Systeemmanagement
De lagere lasten van € 1,09 mln betreffen een administratieve correctie omdat een beleidsbudget te hoog in de begroting 2017 was opgenomen.

OV Exploitatie
De lagere lasten van 0,9 mln  is een saldo van diverse bijstellingen binnen het totale  budget voor OV Exploitatie, onder andere door positieve administratieve verrekeningen vanuit 2016.

RUVV Wegen en Verkeer/ OV Infra
In april 2017 is het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RUVV) vastgesteld. Voor 2017 was totaal € 38 mln geprogrammeerd, waarvan voor Wegen en verkeer € 27 mln en € 11 mln. Naar verwachting wordt in 2017 € 18 mln aan subsidies beschikt voor Wegen en € 8,5 mln voor OV-Infra. Het restant van de geprogrammeerde subsidies zal doorschuiven naar 2018 omdat de subsidieaanvraag langer duurt dan geprogrammeerd.

BDU
De beschikbare BDU middelen 2017 zijn opgenomen in het Provinciefonds. De BDU uitkering is 0,3 mln hoger door de indexering vanuit het Rijk.

Overlopend passief BDU
Vanuit de landelijke richtlijnen dienen de nog niet bestede BDU-middelen van voor 2016 ingezet te worden voor kosten OV, zoals de concessiekosten. Conform de landelijke richtlijnen wordt in 2017 het restant van niet bestede BDU middelen, groot € 26,8 mln, verantwoord waardoor het saldo van het Overlopend passief BDU nihil wordt.

Bestemmingreserve BRU/OV
Door de hiervoor toegelichte financiële mutaties vindt er een toevoeging plaats aan de Bestemmingsreserve BRU van € 32,4 mln. De belangrijkste oorzaak is toevoeging aan de baten vanuit het Overlopend passief van € 26,8 mln. Door de toevoeging wordt de verwachte stand van de bestemmingsreserve € 41,8 mln.