Prognose jaarrekeningresultaat

 

Bijstelling jaarrekeningresultaat 2017

Begrotingssaldo Kadernota 2016

                    -5

Bijstellingen Algemene dekkingsmiddelen en  stelposten

           -62.800

Bijstellingen programma's

            59.295

Prognose jaarrekeningresultaat Najaarsrapportage 2017

             -3.510

Op grond van de prognoses inzake de algemene dekkingsmiddelen en de realisatie op de programma's die ten behoeve van deze Najaarsrapportage zijn opgesteld, wordt het jaarrekeningsaldo 2017 ca. € 3,5 mln. hoger dan bij de Kadernota 2017 werd ingeschat.

Het saldo van de bijstellingen is o.a. ontstaan door :

Vrijval personeelskosten als gevolg van de NAR

675

Nabetaling provinciefonds over 2016 

873

Vrijval projectreserve Hart van de Heuvelrug inz. ecoduct Boele Staal

512

Overige vrijval 2017 (lagere lasten en/of hogere baten)

305

Balansafwikkelingen voorgaande jaren

1.140

Totaal

3.505

Bij de jaarrekening 2016 is een Voorziening NAR ingesteld, waarmee een reservering is gemaakt voor alle toekomstige kosten van medewerkers die van de NAR-regeling gebruik maken. Hierdoor valt in 2017 een deel van het personeelsbudget (i.c. € 675.000) vrij, wat ten goede komt aan het saldo.
Als gevolg van een intensivering van afwikkeling van balansbedragen blijkt een groot aantal reserveringen op de balans (gedeeltelijk) vrij te vallen: subsidies zijn lager vastgesteld dan aanvankelijk ingeschat en reserveringen voor nagekomen betalingen blijken te hoog. Deze vrijval komt eveneens ten gunste van het verwachte saldo over 2017.
Verdere toelichtingen op bovenstaande bedragen en andere bijstellingen zijn opgenomen in het hoofdstuk Financiële bijstellingen op de programma's.

Aanwending jaarrekeningsaldo
Voorgesteld wordt - in lijn met de spaarambitie van het college - het saldo via de jaarrekening als volgt te verdelen:

  • 1/3 in de reserve Nieuwe Hollandse Waterlinie,
  • 1/3 in de reserve Mobiliteitsprogramma en
  • 1/3 in de Saldireserve.