Bijstellingen programma's

 

Totaal programma's

 Begroting
2017 

 Realisatie
30-06-2017 

 Prognose
31-12-2017 

 Bijstell. politiek  

 Bijstell.
technisch 

Lasten

        431.093

        105.207

        417.768

            1.230

         -14.555

Baten

        236.017

          27.584

        214.322

         -62.061

          40.366

Saldo Totaal programma's

        195.076

          77.623

        203.446

          63.291

         -54.921

Storting in reserves

          66.369

                  -  

          55.991

               110

         -10.488

Onttrekking uit reserves

        103.633

                  -  

          42.330

            4.106

         -65.409

Saldo mutatie reserves

         -37.264

                  -  

          13.661

           -3.996

          54.921

Beslag op algemene middelen

        157.812

          77.623

        217.107

          59.295

                  -  

De stijging van het beslag op de middelen van € 59,3 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt door de decentrale uitkeringen (van het rijk) die niet meer via de programma's verantwoord worden, maar als algemene middelen.
Verder blijkt uit bovenstaande tabel dat er in de reserves een groot aantal technische wijzigingen plaatsvinden. Enerzijds doordat de methodiek omtrent begroten van reserves is gewijzigd: nu wordt alleen een saldo tussen lasten en baten afgewikkeld op de reserves, waar voorheen in veel gevallen een storting en een onttrekking begroot werden. Anderzijds zorgt een incidentele wijziging in de financiering van de OV-taken - inzet van een balans bedrag in plaats van reserve - voor een toename van de baten en een lagere storting in de reserve BDU BRU.

Een uitgebreidere toelichting op bijstellingen is opgenomen in het hoofdstuk Financiële bijstellingen op de programma's, voor wat betreft de politiek relevante bijstellingen, en in bijlage 1 voor de bijstellingen van technische aard.