Bijstellingen algemene dekkingsmiddelen

 

Algemene dekkingsmiddelen en stelposten

 Begroting
2017 

 Prognose
per
31-12-2017 

 Bijstelling
Najaars-
rapportage 

Lasten

             1.335

                  800

                -535

Baten

         156.190

           221.254

            65.064

Saldo algemene dekkingsmiddelen

        -154.855

          -220.454

           -65.599

Storting in reserves

             2.242

               5.441

              3.199

Onttrekking uit reserves

             5.204

               5.604

                 400

Saldo mutatie reserves

            -2.962

                 -163

              2.799

Beschikbare algemene middelen

        -157.817

          -220.617

           -62.800

De algemene dekkingsmiddelen - voor mutatie reserves - zijn, op basis van de meicirculaire 2017, met € 65 mln. gestegen. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door de decentrale uitkeringen die vanaf 2017 via het provinciefonds worden verstrekt. Tegenover deze verruiming van de beschikbare middelen staat een  stijging van het beslag op de algemene middelen bij de programma's, daar zijn de decentrale uitkeringen vervallen.

Een verdere toelichting op de algemene dekkingsmiddelen vindt u in het hoofdstuk Bijstellingen algemene dekkingsmiddelen.