Ontwikkeling n.a.v. instelling Voorziening NAR

Bij de jaarrekening 2016 is de voorziening NAR gevormd. Voor de dekking van de voorziening is gebruik gemaakt van de beschikbare middelen ad € 3,6 mln. uit de reserve Frictiekosten. Daarnaast is gebruik gemaakt van de vrijvallende middelen uit de reserve Weerstandsvermogen € 2,3 mln. en het jaarrekeningresultaat 2016 ad € 2,8 mln. Vóór de vorming van de voorziening NAR kwamen de kosten van de NAR-regeling jaarlijks ten laste van de personele budgetten. Nu de kosten van de NAR direct ten laste van de voorziening worden gebracht blijft er jaarlijks een deel van de personele budgetten beschikbaar. Voorgesteld wordt deze ruimte in te zetten om het bedrag dat vanuit de algemene middelen is voorgeschoten, totaal € 5,1 mln. weer terug te betalen. De komende jaren vallen de volgende bedragen vrij:

2017

2018

2019

2020

2021

Totaal

€ 0,675 mln.

€ 1,15 mln.

€ 1,1 mln.

€ 1,1 mln.

€ 1,075 mln.

€ 5,1 mln.

De vrijval in 2017 ad € 675.000 is verwerkt in deze Najaarsrapportage, de vrijval vanaf 2018 wordt in de Begroting 2018 opgenomen. De vrijval komt ten gunste van het begrotingssaldo.