Financiële kwartaalafsluiting en effecten op reserves

In 2017 is een start gemaakt met een periodieke administratieve kwartaalafsluiting. Doel van de Tussentijdse afsluiting is het kunnen opstellen van betrouwbare bestuursrapportages en het versnellen en kwalitatief verbeteren van het totstandkomingsproces van de jaarrekening.

De focus bij de eerste afsluiting, die per 30 juni, heeft o.a. gelegen op de (oude) balansbedragen. In deze Najaarsrapportage is een tastbaar gevolg van de afsluiting terug te vinden: er valt ruim € 1 mln. aan balansbedragen vrij.  
Bij de afsluiting per 30 september zal de focus o.a. komen te liggen op de kwaliteit van de balansdossiers.

Effect op reserves
Op advies van de accountant wordt vanaf 2017 de afwikkeling van financiële stromen via de reserves netto opgenomen, dat wil zeggen het begrote saldo tussen de lasten en baten op de programma’s wordt met een storting in of onttrekking aan de reserve in de begroting opgenomen. Tot nu werd bij een deel van de reserves zowel een storting als een onttrekking begroot, naast de budgetten voor lasten en baten op de programma’s. Door deze wijziging in werkwijze dalen de totale lasten en baten op de programma’s inclusief reserves op bijna alle programma's. De betreffende wijzigingen zijn opgenomen onder de technische wijzigingen (bijlage 1, met omschrijving 'stelselwijziging reserves').

Een ander gevolg van deze wijziging in werkwijze is dat de realisatie op de reserves pas in de boeken verwerkt kan worden op het moment dat alle lasten en baten definitief zijn. De consequentie is dat de afwikkeling op de reserves pas tijdens jaarrekeningproces verwerkt wordt.