Bijlage 1: Technische bijstellingen

 

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

Baten

Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling

1 Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven

                             -630

Reserves

Reserve Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling

1 Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven

                              210

Reserve IGP/RAP

Stelselwijziging reserves

                          -2.230

                          -2.230

Reserve projecten FUHB

1 Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven

                             -840

Programma 2 Landelijk gebied

Lasten

Baten

Programmering en uitvoering AVP

2 Agrarisch natuur en landschapsbeheer

                              683

                              683

3 Hydrologische maatregelen

                               -70

                               -70

4 Kasritme AVP

                           9.100

5 Nieuwe Hollandse Waterlinie

                             -800

Reserves

Reserve Programma Landelijk gebied

Stelselwijziging reserves

                        -17.969

                        -17.969

4 Kasritme AVP

                          -9.100

5 Nieuwe Hollandse Waterlinie

                             -800

Programma 3 Bodem, water en milieu

Lasten

Baten

Waterveiligheid

6 Herijking prioriteiten

                              146

Zoetwatervoorziening

23 Verdrogingsbestrijding

                             -220

Drukte in de ondergrond

6 Herijking prioriteiten

                                18

Basistaken BWM

6 Herijking prioriteiten

                             -164

7 Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2020

                          -1.500

Reserves

Egalisatiereserve Bodemsanering

Stelselwijziging reserves

                               -25

                               -25

7 Prov Uitv.progr. Bodemconvenant 2016-2020

                          -1.500

22 Nedereindse Plas

                           1.567

Reserve PUEV

Stelselwijziging reserves

                             -312

                             -312

Reserve Grondwaterheffing

Stelselwijziging reserves

                          -1.160

                          -1.160

23 Verdrogingsbestrijding

                              220

Reserve Stimuleringsfonds

22 Nedereindse Plas

                           1.567

Programma 4 Economische ontwikkeling

Lasten

Baten

Economische zaken

8 Cofinancieringsfonds

                           1.800

                              468

9 Economic Board Utrecht

                             -150

10 EU project SUPER

                                70

                                70

Recreatie

11 Onderhoud legakkers

                             -250

                              400

Reserves

Reserve Cofinancieringsfonds

Stelselwijziging reserves

                          -2.266

                          -2.266

8 Cofinancieringsfonds

                           1.332

9 Economic Board Utrecht

                             -150

Reserve Toeristische ontwikkeling

11 Onderhoud legakkers

                             -650

Programma 5 Bereikbaarheid

Lasten

Baten

Doelmatig verkeer- en vervoersysteem

12 Beheer en onderhoud (vaar)wegen

                        -10.806

13 Beter benutten

                           5.668

                           5.668

Verkeer en vervoersystemen BRU

14 Bijstelling prognose OV

                          -9.667

                         23.701

Reserves

Reserve BenO (vaar)wegen

12 Beheer en onderhoud (vaar)wegen

                         10.806

Reserve Mobiliteitsprogramma

Stelselwijziging reserves

                        -15.814

                        -15.814

12 Beheer en onderhoud (vaar)wegen

                         10.196

Reserve Gladheidsbestrijding

Stelselwijziging reserves

                             -800

                             -800

Reserve VERDER

Stelselwijziging reserves

                          -8.680

                          -8.680

Reserve Rijksbijdrage BDU (BRU)

12 Beheer en onderhoud (vaar)wegen

                        -10.196

14 Bijstelling prognose OV

                         32.455

                             -913

Programma 6 Cultuur en erfgoed

Lasten

Baten

Erfgoed

15 Publieksbereik

                                10

                                10

16 Vliegbasis Soesterberg

                               -43

17 Het Utrechts Archief

                             -662

18 Landschap Erfgoed Utrecht (LEU)

                                20

5 Nieuwe Hollandse Waterlinie

                             -730

Kunsten

18 Landschap Erfgoed Utrecht (LEU)

                               -20

Reserves

Reserve CHS

16 Vliegbasis Soesterberg

                               -43

Reserve Nieuwe Hollandse Waterlinie

Stelselwijziging reserves

                               -24

                               -24

5 Nieuwe Hollandse Waterlinie

                             -730

Programma 7 Bestuur en middelen

Lasten

Baten

Strategie en bestuurlijke zaken

21 IPO

                                41

                                41

17 Het Utrechts Archief

                              662

Programma Overhead

Lasten

Baten

22 Verhoging overhead

                              275

                              275

23 Frictiekosten

                             -544

24 Huisvesting

                              161

                                20

25 ICT

                           2.147

reserves

Reserve Frictiekosten Veranderopgave

Stelselwijziging reserves

                             -750

                             -750

23 Frictiekosten

                             -544

Reserve Huisvesting

Stelselwijziging reserves

                          -4.179

                          -4.179

24 Huisvesting

                             -141

Reserve ICT

Stelselwijziging reserves

                          -1.186

                          -1.368

25 ICT

                           2.329

1   Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven (FUHB)
Het FUHB maakt onderdeel uit van het programma Binnenstedelijke Ontwikkeling zoals ook vastgelegd in het beleidskader en uitvoeringsprogramma. Voorstel is om hiermee overeenkomstig de reservering van € 840.000 voor FUHB toe te voegen aan de reserve van Binnenstedelijke ontwikkeling.
Daarnaast wijzigt het kasritme van FUHB vanwege een aantal uitplaatsingen waarvan de verwachting is dat deze pas in 2018 tot uitbetaling leiden.

2   Agrarisch natuur en landschapsbeheer
Met de meicirculaire 2017 is de decentrale uitkering aangevuld met € 500.000 voor uitvoering van de ANLb (agrarisch natuur en landschapsbeheer) door RVO.

3   Hydrologische maatregelen
In 2014 heeft het ministerie I&M € 3 miljoen toegezegd aan de provincies voor het uitvoeringsprogramma Natura2000/PAS. Een voorlopig kasritme is daarbij aangegeven met het streven eerder uit te keren. In voorgaande jaren is meer uitgekeerd. Verwachting is de laatste bijdrage uiterlijk in 2018 te ontvangen. Het kasritme wordt hierop aangepast, met als consequentie dat de bijdrage in 2017 met € 70.000 daalt.

4   Kasritme AVP
Er is een beter beeld op het kasritme de komende jaren, met name op de grondverkopen. De begroting wordt hierop aangepast met een hogere baat van € 9,1 mln. Door de toename van inkomsten als dekking van de lasten hoeft minder onttrokken te worden uit de reserve.

5   Nieuwe Hollandse Waterlinie
Aanpassing van het kasritme door verschuiving van lasten van 2017 naar 2019 wordt veroorzaakt doordat de cultuurprojecten die we in 2017 verwacht hadden zich nog niet hebben aangediend en een aantal gebiedsprocessen, die op zich goed lopen, meer tijd vragen voordat daadwerkelijk tot ontwikkeling kan worden overgegaan. Het betreft een verschuiving van € 800.000 vanuit AVP en  € 730.000 vanuit cultuur naar 2019.

6    Herijking prioriteiten      
Om de jaarlijkse doelstellingen uit het Bodem, Water en Milieu -begroting te halen vindt er een herverdeling plaats van de budgetten.

7   Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2020
Een deel van het budget is bestemd voor de subsidieregeling voor gemeenten. Dit deel is met name gericht op spoedlocaties, echter bij de spoedlocaties die resteren zijn de gemeenten niet aan zet. De subsidieregeling gaan we herijken en toetsen op bredere inzetbaarheid.
Het niet geprogrammeerde deel ad € 1.500.000 wordt nu uit de begroting gehaald en in de reserve opgenomen; bij de besluitvorming na de herijking wordt een nieuw kasritme vastgesteld.

8   Cofinancieringsfonds
Voor 2017 zullen de uitgaven naar verwachting € 1,8 miljoen hoger uitvallen dan het begrote bedrag van € 2,644 miljoen. Dit komt enerzijds door uitbetaling van  bijdragen die in voorgaande jaren verplicht zijn en anderzijds door betaling van nieuwe bijdragen op grond van de verordening Economic Board Utrecht 2016 (algemeen subsidieplafond van € 10 miljoen tot en met 2019).  Ook was nog geen rekening gehouden met de ontvangen bijdragen van € 468.000 van onder andere het ministerie van Economische Zaken inzake de MKB-regeling Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). De per saldo hogere lasten worden onttrokken (cq. lagere storting) aan de reserve Cofinanciering.

9   Economic Board Utrecht
Voor 2017 was een garantie afgegeven van € 150.000 indien de EBU-organisatie er niet in slaagde om de exploitatiebegroting sluitend te krijgen in verband met het wegvallen van een Europese subsidie. Omdat de EBU-organisatie erin geslaagd is om een sluitende begroting te presenteren, zal er geen gebruik worden gemaakt van deze garantie. Omdat bedrag van garantiestelling opgenomen was onder de lasten en dekking uit het cofinancieringsfonds kwam, wordt dit gecorrigeerd middels deze begrotingswijziging.

10   EU-project SUPER
De provincie Utrecht maakt tot en met 2021 deel uit van een internationaal consortium ‘supporting eco-innovations towards international markets’ (‘SUPER’), dat zich richt op het uitwisselen van ervaringen, best practices en methoden die gebruikt worden door (regionale) organisaties die ondernemers op het vlak van Environmentally Driven Product Development (EDPM) ondersteunen. De verwachte uitgaven voor personeelskosten, externe expertisekosten, reis- en accomodatiekosten en kantoor- en administratiekosten bedragen voor 2017 € 70.000, voor 2018 € 78.000, voor 2019 € 27.000, voor 2020 € 14.000 en voor  2021 € 4.000. Deze uitgaven worden gedekt door de te ontvangen Europese bijdrage.

11   Onderhoud legakkers
De ontvangen bijdrage van het AVP ad € 400.000, onderdeel Marickenland, was nog niet in de primitieve begroting geraamd. Door processen rondom de aanbesteding wordt het uitvoeren van het groot onderhoud aan de zandeilanden en legakkers, vertraagd. Verwacht wordt dat in het najaar de aanbesteding plaats zal vinden en dat de werkzaamheden voor 50% uitgevoerd gaan worden. Voorgesteld wordt om de helft van het beschikbare budget ad € 650.000 via de reserve toeristische ontwikkeling, over te hevelen naar 2018.

12   Beheer en onderhoud (vaar)wegen
In 2016 is de Voorziening beheer en onderhoud (vaar)wegen omgezet in een reserve als gevolg van de vaststelling van de Nota infrastructurele kapitaalgoederen wegen & vaarwegen.
De structurele storting in de voorziening wordt deels in de begroting opgenomen als uitgaven, het niet geprogrammeerde deel ad € 10,806 mln. wordt in de reserve gestort.

13   Beter benutten
In de meicirculaire 2017 is voor het onderwerp Beter Benutten een decentralisatie uitkering van € 5,688 mln. opgenomen.  Hierdoor stijgen zowel de baten als de lasten met dit bedrag.

14   Bijstelling prognose OV
Voor de uitvoering van de verkeer- en vervoertaken van voormalig BRU is een financiële prognose opgesteld wat leidt tot een bijstelling van de begroting 2017. De financiële bijstelling vindt plaats binnen het kader van de gemaakte transitie-afspraken tussen voormalig BRU en PU, het zogenaamde BRU-hek. De financiële mutaties per verkeer- en vervoertaak zijn opgenomen in een bijlage met een toelichting op de belangrijkste mutaties.

15 Publieksbereik
In verband met het niet voldoen aan de subsidievoorwaarden is een subsidiebedrag van € 10.000 teruggevorderd. Dit was nog niet in de begroting opgenomen. Ook de  geraamde uitgaven voor publieksbereik komen naar verwachting € 10.000 hoger uit.

16 Vliegbasis Soesterberg
De verwachting was dat de verkoop van het terrein in 2017 zou plaatsvinden. Dit is echter uitgesteld naar 1 januari 2018. We zijn wel in gesprek over de culturele invulling en de overdrachtsmanifestatie, maar de uitvoering kan pas in de eerste helft van 2018 plaatsvinden. Voorgesteld wordt om € 43.000 via de reserve CHS
over te hevelen naar 2018.

17 Het Utrechts Archief
Met ingang van 2017 wordt het budget van het Utrechts archief ad € 662.000 verantwoord onder programma 7 Bestuur en Middelen in plaats van onder programma 6 Cultuur en erfgoed.

18   Landschap Erfgoed Utrecht (LEU)
In 2017 is een aanvullende exploitatiesubsidie van € 20.000 verstrekt aan het LEU voor het ontwikkelen van een nieuw beleidsplan 2018-2020. Dit bedrag wordt gefinancierd uit het budget onderzoek en ontwikkeling.

19 Balansafwikkelingen Bestuur en middelen

Betreft incidentele voordelige afwikkelingsverschillen van per saldo € 203.000. Dit betreffen voordelen door niet uitbetaalde reserveringen of afrekeningen die lager zijn uitgevallen dan verplicht op het gebied van bestuur en middelen van € 300.000. Ook is er een tegenvaller van € 128.000 door het niet ontvangen van de gedeclareerde kosten uit 2016 van ondersteuningswerkzaamheden voor de vluchtelingenopvang.

20 Ecoduct Boele Staal
De kosten voor de afronding van de groene inrichting van Ecoduct Boele Staal bedragen € 100.000. Deze kosten worden gedekt door de projectreserve Hart van de Heuvelrug en waren nog niet begroot.

21 IPO
De afdracht aan het IPO in 2017 is € 41.000 hoger dan het beschikbare budget van € 560.000. Bij de baten is er een meevaller van € 41.000 door de hogere doorschuif btw uit 2016.

22 Nedereindse Plas
In 2018 zal de toegezegde bijdrage voor de sanering van de Nedereindse plas tot uitbetaling komen. De bijdrage zal gedaan worden vanuit het programma Bodemsanering. De bijdrage hiervoor maakt nu nog onderdeel uit van de reserve stimuleringsfonds. Voor uitbetaling via het programma Bodemsanering wordt dit budget aan de reserve Bodemsanering worden toegevoegd waarmee het aantal reserves wordt verminderd.

23 Verdrogingsbestrijding
In afwachting van de evaluatie effectiviteit van de maatregelen verdrogings-bestrijdingen reserveren wij de niet bestede middelen 2017 ad € 220.000 voor toekomstige verdrogingsopgaven.

24 Verhoging overhead
Door de verhuur van ruimte aan RMN en de ODRU stijgen de servicekosten, dit wordt gecompenseerd door hogere ontvangsten. Hierdoor stijgen de komende jaren zowel de lasten als de baten binnen de Overhead met € 275.000.

25 Frictiekosten
In de primitieve begroting 2017 was nog een bedrag van € 544.000 opgenomen voor de dekking van de frictiekosten. Dit bedrag wordt onttrokken uit de reserve Frictiekosten voormalig personeel. Door de vorming van de voorziening NAR bij de jaarrekening 2016 is echter een groot deel van de frictiekosten al gedekt en is deze dekking en onttrekking niet meer nodig.

26 Huisvesting
De kapitaallasten voor Archimedeslaan zijn aangepast op basis van de investeringen 2016. Een klein deel wordt onttrokken aan de reserve Huisvesting.

27 ICT
De exploitatie- en kapitaallasten ICT zijn aangepast op basis van resp. de prognose 2017 en de investeringen 2016. Per saldo is een onttrekking van € 2.329.000 aan de reserve ICT nodig.