Financiële gevolgen van de bijstellingen

Programma 2 Landelijk gebied

Lasten

Baten

Kwaliteitsverbetering natuur en landschap

Herijking subsidies Natuur

                       7

Programmering en uitvoering AVP

Natuurbeheer

Decentrale uitkering via provinciefonds

              11.313

Correctie bijdrage Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

                  -183

Subsidies Natuurbeheer

                3.100

Herijking subsidies Natuur

                     10

Agenda Vitaal Platteland

Decentrale uitkering via provinciefonds

              12.270

Vergunningverlening en handhaving

Extra legesontvangsten

                     40

                  -150

Groene regelgeving

                    -75

Reserves

Reserve projecten: Vergunningverlening

                   110

Reserve programma landelijk gebied: Subsidies Natuurbeheer

                3.100

Programma 3 Bodem, water en milieu

Lasten

Baten

Vergunningverlening en handhaving BWM

Decentrale uitkering BRZO via provinciefonds

                   520

Regionale uitvoeringsdienst (RUD)

Vrijval inc. projecten RUD 2017

                  -150

Restitutie RUD 2016

                  -163

Hogere ontvangsten leges

                  -100

Basistaken BWM

Decentrale uitkering RBML via provinciefonds

                     37

Herijking subsidies Lucht

                       5

Programma 4 Economische ontwikkeling

Lasten

Baten

Economische zaken

Dutch Design op (v)MBO

                     20

Energietransitie

               -1.000

Programma 5 Bereikbaarheid

Lasten

Baten

Doelmatig verkeer- en vervoersysteem

Herijking subsidies Infrastructuur

                       1

Brede doeluitkering via provinciefonds

             -38.035

Programma 6 Cultuur en erfgoed

Lasten

Baten

Erfgoed

Balansafwikkelingen Cultuur en erfgoed

                  -305

Herijking subsidies Erfgoed

                     31

Erfgoedparels

                   394

Kunsten

Herijking subsidies Cultuur

                     23

Omroep en bibliotheken

Herijking subsidies Bibliotheken

                     23

Reserves

Investeringsfonds provinciaal erfgoed: Erfgoedparels

                   394

Programma 7 Bestuur en middelen

Lasten

Baten

Provinciale staten

Balansafwikkelingen Bestuur en middelen

                  -300

                   128

Strategie en bestuurlijke zaken

Ecoduct Boele Staal

                   100

Reserves

Reserve projecten Hart van de Heuvelrug: Ecoduct Boele Staal

                   612

Programma Overhead

Lasten

Baten

Balansafwikkelingen Overhead

                  -620

                  -120

CAO-stijging personeelskosten

                   835

Vrijval personeelskosten

                  -675

In Bijlage 1, Politiek relevante wijzigingen van de Kadernota 2017 is abusievelijk een regel weggevallen. Omdat die bijlage in principe het besluit van provinciale staten vormt op basis waarvan de begroting aangepast mag worden, wordt de regel hieronder alsnog aan PS voorgelegd.

 

Programma Overhead

 Lasten 

Loon- en prijscompensatie

                   826