Bijstellingen bestaand beleid per programma

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

Geen politiek relevante wijzigingen.

Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling

 Begroting
2017

 Realisatie
30-06-2017

 Prognose
31-12-2017

 Bijstell. politiek 

 Bijstell.
technisch

Lasten

          11.384

               671

          10.754

              -630

Baten

                 24

                  -  

                  -  

Saldo van Programma 1

          11.384

               647

          10.754

              -630

Storting in reserves

            2.779

               549

           -2.230

Onttrekking uit reserves

            4.287

            1.427

           -2.860

Saldo mutatie reserves

           -1.508

                  -  

              -878

               630

Beslag op algemene middelen

            9.876

               647

            9.876

                  -  

Programma 2 Landelijk gebied

Decentrale uitkering via provinciefonds
Vanaf 2017 wordt de decentrale uitkering natuur ad € 23.400.000 direct via het provinciefonds in de algemene middelen gestort. Hierdoor komen de directe baten op het programma  te vervallen en wordt een beroep gedaan op de algemene middelen. In dit bedrag is een correctie op de bijdrage voor Agrarisch natuur en landschapsbeheer ad € 183.000 verdisconteerd die door het rijk in de septembercirculaire verwerkt wordt.

Natuurbeheer
Op advies van de commissie BBV (Besluit begroten en Verantwoorden) is landelijk besloten dat de lastneming van de natuurbeheersubsidies moet plaatsvinden in het daadwerkelijke uitvoeringsjaar (van kasstelsel naar baten-lasten stelsel). Dit betekent dat in één jaar zowel de betaling van de lasten van het voorgaande jaar, als de last van het huidige jaar moeten worden ‘genomen’. Dit gaat in bij het verlengen van de beschikkingen, die veelal over een periode van 6 jaar lopen. Jaarlijks lopen een aantal beschikkingen af en voor die beschikkingen wordt het baten-lasten stelsel ingevoerd. In 2014, 2015 en 2016 is al een klein deel van de last genomen. In 2017 dient het grootste deel van de last te worden genomen, nl. € 3,1 mln. In 2018 en 2019 gaat het om resp. € 0,4 mln. en € 0,1 mln. Daarna zijn alle natuurbeheersubsidies omgeschakeld op het baten-lasten stelsel.
Voorgesteld wordt de extra lastneming van de natuurbeheersubsidies 2017 ad € 3,1 mln. vooralsnog te betalen uit de reserve Landelijk gebied. In de kadernota 2017 is aangekondigd dat in de realisatiestrategie Natuurvisie de biodiversiteitsopgave voor de komende jaren verder wordt uitgewerkt. Daarbij wordt ook in beeld gebracht welk deel van de opgave gedekt kan worden uit eigen middelen en welk deel nog (structureel) ongedekt is. De natuurbeheersubsidies maken hier onderdeel van uit. De resultaten worden ingebracht in de Kadernota 2018.

Groene regelgeving
De subsidie Bestuurlijke strafbeschikking milieu uit 2016 is in 2017 uitgekeerd. De kosten hiervoor zijn in 2016 genomen, waardoor de extra opbrengst van € 75.000 vrijvalt naar de algemene middelen.

Vergunningverlening natuur en landschap
In 2017 zijn de inkomsten uit leges € 150.000 hoger dan begroot. Deze extra baten zijn in 2017 niet (volledig) nodig om bijbehorende kosten te dekken. Echter in 2018 wordt het vergunningenvolgsysteem aanbesteed. Het voorstel is deze incidentele inkomsten te bestemmen voor de extra aanbestedingskosten ad € 110.000 in 2018 via de projectreserve.

Programma 2 Landelijk gebied

 Begroting
2017

 Realisatie
30-06-2017

 Prognose
31-12-2017

 Bijstell. politiek 

 Bijstell.
technisch

Lasten

          58.904

          19.838

          61.691

            2.974

              -187

Baten

          24.391

            1.718

          10.746

         -23.358

            9.713

Saldo van Programma 2

          34.513

          18.120

          50.945

          26.332

           -9.900

Storting in reserves

          17.969

               110

               110

         -17.969

Onttrekking uit reserves

          31.887

            7.118

            3.100

         -27.869

Saldo mutatie reserves

         -13.918

                  -  

           -7.008

           -2.990

            9.900

Beslag op algemene middelen

          20.595

          18.120

          43.937

          23.342

                  -  

Programma 3 Bodem, water en milieu

Decentrale uitkering via provinciefonds
Vanaf 2017 wordt de decentrale uitkering BRZO ad € 520.000 direct in de algemene middelen gestort. Hierdoor komen de directe baten op het programma  te vervallen en wordt een beroep gedaan op de algemene middelen.

Grondwaterheffing
In afwachting van de evaluatie inzake effectiviteit van de maatregelen verdrogings-bestrijdingen worden de niet bestede middelen 2017 ad € 220.000 gereserveerd voor toekomstige verdrogingsopgaven.

Regelgeving burgerluchtvaarthavens en militaire luchthavens (RBML)
In de meicirculaire 2017 is de verdeling van het budget RBML voor 2017 en verder opgenomen. Voor 2017 gaat het om € 37.000. De lasten waren nog niet begroot, de baten zijn opgenomen in de uitkering provinciefonds.

Sanering Nedereindse Plas
In 2018 zal de toegezegde bijdrage voor de sanering van de Nedereindse Plas tot uitbetaling komen. De bijdrage zal gedaan worden vanuit het programma Bodemsanering. In het verleden is hiervoor een bedrag van € 1.567.000 gereserveerd in de reserve Stimuleringsfonds. Voor uitbetaling via het programma Bodemsanering wordt dit deel aan de reserve Stimuleringsfonds onttrokken en aan de reserve Bodemsanering toegevoegd. De reserve Stimuleringsfonds is hiermee leeg en kan opgeheven worden.

Handhaving - RUD
Bij de RUD was sprake van een positief resultaat over 2016. Dit heeft geleid tot een restitutie van € 163.000, waardoor de lasten 2017 lager uitvallen.
Daarnaast wordt verwacht dat het flexibel deel van het budget bedoeld voor incidentele projecten of onvoorziene zaken, niet volledig aangewend zal worden, waardoor € 150.000 vrijvalt. Ten slotte zijn er al meer leges ontvangen dan was voorzien, hierbij gaat het om € 100.000.
In totaal valt € 413.000 vrij naar de algemene middelen

Programma 3 Bodem, water en milieu

 Begroting
2017

 Realisatie
30-06-2017

 Prognose
31-12-2017

 Bijstell. politiek 

 Bijstell.
technisch

Lasten

          18.924

            3.165

          16.933

              -271

           -1.720

Baten

            5.193

               371

            4.773

              -420

Saldo van Programma 3

          13.731

            2.794

          12.160

               149

           -1.720

Storting in reserves

            1.497

            1.787

               290

Onttrekking uit reserves

            3.652

            2.222

           -1.430

Saldo mutatie reserves

           -2.155

                  -  

              -435

            1.720

Beslag op algemene middelen

          11.576

            2.794

          11.725

               149

                  -  

Programma 4 Economische ontwikkeling

Energietransitie
Bij de kadernota 2017 is besloten om € 4 miljoen voor het energiefonds te storten in de reserve weerstandsvermogen als reservering voor eventuele aanspraken op de garantstelling van de BNG lening ad € 16 miljoen. Van de € 4 miljoen is reeds € 2 miljoen via de kadernota 2017 gestort in de reserve weerstandsvermogen. Voorgesteld wordt om van het beschikbare budget 2017 voor de energietransitie € 1 miljoen te storten in de reserve weerstandsvermogen voor het energiefonds.

Dutch Design op (V)MBO
De uitgaven voor het educatief project voor het VMBO en MBO in het kader van het themajaar de Stijl ad € 100.000 zijn in 2017 gedaan, terwijl bij de beschikbaarstelling van het budget in 2016 rekening was gehouden met een kasritme van de uitgaven van € 60.000 in 2016, € 20.000 in 2017 en € 20.000 in 2018. Voorgesteld wordt om de hogere uitgaven in 2017 te egaliseren via de algemene middelen 2017/2018.

Programma 4 Economische ontwikkeling

 Begroting
2017

 Realisatie
30-06-2017

 Prognose
31-12-2017

 Bijstell. politiek 

 Bijstell.
technisch

Lasten

          12.697

            4.337

          13.187

              -980

            1.470

Baten

                 96

               397

            1.034

               938

Saldo van Programma 4

          12.601

            3.940

          12.153

              -980

               532

Storting in reserves

            2.266

                  -  

           -2.266

Onttrekking uit reserves

            5.103

            3.369

           -1.734

Saldo mutatie reserves

           -2.837

                  -  

           -3.369

                  -  

              -532

Beslag op algemene middelen

            9.764

            3.940

            8.784

              -980

                  -  

Programma 5 Bereikbaarheid

Brede doeluitkering via provinciefonds
Vanaf 2017 is de brede doeluitkering via het provinciefonds in de algemene uitkering opgenomen. Hierdoor komen de directe baten op het programma  te vervallen en wordt in plaats hiervan een beroep gedaan op de algemene middelen. Dit gaat alleen op voor de BDU voor de van oudsher provinciale taken, de BDU voor de voormalige BRU-taken is - in verband met het "Hek om de BRU' - nog wel als baten op programma 5 opgenomen.

Programma 5 Bereikbaarheid

 Begroting
2017

 Realisatie
30-06-2017

 Prognose
31-12-2017

 Bijstell. politiek 

 Bijstell.
technisch

Lasten

        258.299

          43.215

        243.495

                   1

         -14.805

Baten

        195.810

          19.122

        187.144

         -38.035

          29.369

Saldo van Programma 5

          62.489

          24.093

          56.351

          38.036

         -44.174

Storting in reserves

          35.490

          53.457

          17.967

Onttrekking uit reserves

          48.038

          21.831

         -26.207

Saldo mutatie reserves

         -12.548

                  -  

          31.626

                  -  

          44.174

Beslag op algemene middelen

          49.941

          24.093

          87.977

          38.036

                  -  

Programma 6 Cultuur en Erfgoed

Erfgoedparels
De verwachte lasten van het Fonds Erfgoedparels bedragen € 3,4 miljoen conform de uitvoeringsverordening erfgoedparels voor 2017. In de begroting was rekening gehouden met € 3,006 miljoen. De hogere lasten ad € 394.000 worden onttrokken uit de reserve Investeringsfonds Provinciaal Erfgoed.

Balansafwikkelingen
Op programma 6 is sprake van incidentele voordelige afwikkelingsverschillen ad € 305.000 van een achttiental subsidieprojecten. Dit zijn voordelen door afrekeningen van diverse subsidies uit voorgaande jaren op het gebied van cultuur, erfgoed en zorg.  

Programma 6 Cultuur en Erfgoed

 Begroting
2017

 Realisatie
30-06-2017

 Prognose
31-12-2017

 Bijstell. politiek 

 Bijstell.
technisch

Lasten

          18.708

            8.532

          17.449

               166

           -1.425

Baten

            2.102

                 70

            2.112

                 10

Saldo van Programma 6

          16.606

            8.462

          15.337

               166

           -1.435

Storting in reserves

                 24

                  -  

                -24

Onttrekking uit reserves

            3.575

            3.172

               394

              -797

Saldo mutatie reserves

           -3.551

                  -  

           -3.172

              -394

               773

Beslag op algemene middelen

          13.055

            8.462

          12.165

              -228

              -662

Programma 7 Bestuur en middelen

Balansafwikkelingen
Op programma 7 is sprake van incidentele voordelige afwikkelingsverschillen van per saldo € 172.000. Dit betreft niet uitbetaalde reserveringen of afrekeningen die lager zijn uitgevallen dan verplicht op het gebied van bestuur en middelen van € 300.000. Daar tegenover staat een tegenvaller van € 128.000 door het niet ontvangen van de gedeclareerde kosten uit 2016 van ondersteuningswerkzaamheden voor de vluchtelingenopvang.

Ecoduct Boele Staal
De afronding van de groene inrichting van Ecoduct Boele Staal bedraagt € 100.000. Deze kosten worden gedekt door de projectreserve Hart van de Heuvelrug en waren nog niet begroot. Deze reserve bevat een saldo van € 612.300, het resterende bedrag - na gemaakte kosten - ad. € 512.300 valt vrij.

Programma 7 Bestuur en middelen

 Begroting
2017

 Realisatie
30-06-2017

 Prognose
31-12-2017

 Bijstell. politiek 

 Bijstell.
technisch

Lasten

          10.962

            5.713

          11.465

              -200

               703

Baten

               759

            1.098

               672

              -128

                 41

Saldo van Programma 7

          10.203

            4.615

          10.793

                -72

               662

Storting in reserves

                  -  

Onttrekking uit reserves

               612

               612

Saldo mutatie reserves

                  -  

                  -  

              -612

              -612

                  -  

Beslag op algemene middelen

          10.203

            4.615

          10.181

              -684

               662

Overhead

Balansafwikkelingen
De bedrijfsvoering laat een voordelig balansafwikkelingsverschil van € 500.000 zien door o.a. lagere onderhoudskosten en een lagere afrekening inzake catering over 2016.

Vrijval als gevolg van NAR
Zie toelichting bij Ontwikkelingen

Stijging werkgeverslasten
Zie toelichting bij Stelposten

Programma Overhead

 Begroting
2017

 Realisatie
30-06-2017

 Prognose
31-12-2017

 Bijstell. politiek 

 Bijstell.
technisch

Lasten

          41.215

          16.169

          42.794

              -460

            2.039

Baten

            7.666

            4.734

            7.841

              -120

               295

Saldo van Programma Overhead

          33.549

          11.435

          34.953

              -340

            1.744

Storting in reserves

            6.344

                 88

           -6.256

Onttrekking uit reserves

            7.091

            2.579

           -4.512

Saldo mutatie reserves

              -747

                  -  

           -2.491

                  -  

           -1.744

Beslag op algemene middelen

          32.802

          11.435

          32.462

              -340

                  -