Inleiding

In dit hoofdstuk zijn de bijstellingen op de programma’s opgenomen. Per programma is, met de stand per 30 juni als uitgangspunt, een prognose per 31 december 2017 gegeven. Voor het maken van deze prognose is nagegaan welk bedrag van de openstaande verplichtingen gerealiseerd gaat worden in 2017 en welk bedrag van de nieuwe verplichtingen (nieuwe zaken die tijdens en na het proces van de NJR ontstaan) in 2017 nog tot realisatie komt.
Als de prognose afwijkt van de begrote baten en lasten leidt dit tot één of meerdere financiële bijstellingen
(begrotingswijzigingen).
Hieronder worden de politiek relevante bijstellingen per programma toegelicht.
Onder politiek-relevante bijstellingen wordt hierbij verstaan:
· extra inkomsten die vrij besteedbaar zijn;
· nieuwe stortingen in of onttrekkingen aan bestemmingsreserves die nog niet geraamd waren;
· wijzigingen die leiden tot een mutatie van de algemene middelen (niet-budgettair neutraal);
· middelen anders besteed worden dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn bedoeld.
De bijbehorende begrotingswijzigingen zijn aan het eind van dit hoofdstuk opgenomen.
Naast de politiek-relevante bijstellingen zijn er technische bijstellingen. Deze zijn politiek niet relevant (voldoen niet aan bovenvermelde criteria) en leiden niet tot een mutatie van de algemene middelen (budgettair neutraal). De technische bijstellingen, inclusief de toelichtingen, vindt u in bijlage 1 (technische begrotingswijzigingen).