Stelposten

Stelpost onvoorzien

 Stelpost onvoorzien 

2017

 Stand Kadernota 2017 

                400

 Stand Najaarsrapportage 2017 

                800

 Onttrekking aan Egalisatiereserve Alg. uitkering en MRB 

               -400

 Bijstelling Najaarsrapportage 

                   -  

Wij reserveren ongeveer 0,25%van de jaarlijkse inkomsten uit motorrijtuigenbelasting en provinciefonds voor onvoorzien. Door de opname van vier doel- en decentralisatie-uitkeringen in de algemene uitkeringen stijgt de stelpost onvoorzien naar € 800.000. De stijging van € 400.000 in 2017 wordt eenmalig onttrokken aan de Egalisatiereserve Algemene uitkering provinciefonds en MRB. De positieve bijstellingen van de uitkering provinciefonds en motorrijtuigenbelasting zijn namelijk in deze reserve gestort.

Stelpost Loon- en prijscompensatie

 Stelpost Loon- en prijscompensatie 

2017

 Stand Kadernota 2017 

                935

 Stand Najaarsrapportage 2017 

                   -  

 Bijstelling Najaarsrapportage 2017

               -935

Verdeling Herijking exploitatiesubsidies
Bij de kadernota 2017 is €100.000 gereserveerd om exploitatiesubsidies bij partnerinstellingen te herijken. Reden hiervoor was dat een aantal partnerinstellingen had aangegeven in een nijpende financiële situatie te zijn terechtgekomen waardoor kwaliteit van de uit te voeren beleidstaken en wettelijke taken onder druk was komen te staan. Een verdeling per instelling was nog niet gemaakt.
Er is gekozen voor een eenduidige verdelingssystematiek. Het onderzoeken en vaststellen welke instelling het meest 'in nood' is, is een schier onmogelijke opgave. De individuele verschillen tussen de partnerinstellingen zijn groot, bovendien leidt een maatregel om de ene instelling tegemoet te komen en de andere niet, onherroepelijk tot juridische procedures. De exploitatiesubsidies zijn verdeeld over de programma's Landelijk gebied, Bodem, water en milieu, Bereikbaarheid en Cultuur en Erfgoed. Conform motie 20 bij de kadernota 2017 "Indexering subsidie partnerinstellingen" wordt de indexering voor 2018 meegenomen in de begroting 2018.

Stijging werkgeverslasten vanwege cao afspraak
In 2017 is de nieuwe cao afgesloten, dit heeft ook financiële consequenties. In de cao is een structurele salarisverhoging van 2,0% per 1 juli 2017 afgesproken en een eenmalige uitkering van € 500 bruto naar rato van de aanstellingsomvang. De afspraken vanuit de nieuwe cao zijn ook geldig voor de medewerkers die gebruik maken van de NAR regeling. Hierdoor zal er in 2017 een extra storting in de voorziening NAR moeten plaatsvinden. De totale kosten voor 2017 i.v.m. de cao stijging bedragen €1,125 mln. De dekking van deze stijging van de werkgeverslasten komt in eerste aanleg ten laste van de daarvoor beschikbare stelpost loon- en prijscompensatie. In 2017 is het resterende budget van € 835.000 niet voldoende om alle kosten in 2017 te dekken. Daarom wordt vanuit het beschikbare personeelsbudget ook een deel gedekt (zie ook het onderdeel bij Ontwikkelingen). De stijging vanaf 2018 wordt verwerkt in de begroting 2018.