Algemene dekkingsmiddelen (Begrotingspositie)

 

Uitkering provinciefonds

 Uitkering Provinciefonds 

2017

 Stand Kadernota 2017 

           34.690

 Stand Meicirculaire 2017 

         190.506

 Bij: Nabetaling provinciefonds 2016 

                873

 Af: decentralisatie-uitkering BDU van BRU i.v.m. 'Hek om de BRU' 

          -91.710

 Af: Correctie uitkering Natuur, vooruitlopend op septembercirculaire 

               -183

 Af: Storting in Egalisatiereserve Alg. uitkering PF en MRB 

            -1.930

 Bijstelling Najaarsrapportage 2017 : verhoging algemene middelen

           62.866

De meicirculaire 2017 is bijzonder omdat met ingang van 2017 sprake is van een nieuwe, vereenvoudigde verdeling van de Algemene Uitkering provinciefonds (conform advies commissie Jansen). Het nieuwe verdeelmodel kent geen herverdeeleffecten, de uitkomst van de verdeling is identiek aan het oude
verdeelmodel. Wel zijn een viertal doel- en decentralisatie-uitkeringen toegevoegd aan de Algemene Uitkering,
waaronder de middelen voor Natuur en Verkeer en Vervoer.
Dit wordt zichtbaar in de financiële bijstellingen op de programma's: de voormalige decentralisatie uitkeringen zijn als baten in de begroting opgenomen. Deze baten zijn nu vervallen waardoor het beslag op de algemene middelen groter wordt.

Deze aanpassing vindt niet plaats inzake de doeluitkering BRU. In verband met het 'Hek om de BRU' wordt dat deel van de algemene uitkering overgeheveld naar programma 5 en dus niet verwerkt via het beslag algemene middelen.
Voor de uitkering Natuur is inmiddels een aankondiging ontvangen dat deze in de meicirculaire onjuist is opgenomen en met de septembercirculaire gecorrigeerd wordt. Deze correctie ad € 183.000 is al wel meegenomen in deze najaarsrapportage

De bijstelling van de uitkering provinciefonds zonder het effect van bovenstaande aanpassingen bedraagt € 1,930 mln. Deze middelen worden gestort in de Egalisatiereserve Alg. uitkering Provinciefonds en MRB.

Tot slot, in de meicirculaire 2017 is een bedrag van € 873.000 opgenomen als nog te verrekenen bedrag over 2016. Dit bedrag wordt nu in 2017 ontvangen en toegevoegd aan het Saldo begroting.

Motorrijtuigenbelasting

 Opcenten Motorrijtuigenbelasting (MRB) 

2017

 Stand Kadernota 2017 

        118.131

 Stand Meicirculaire 2017 

        118.400

 Af: Storting in Egalisatiereserve Alg. uitkering en MRB 

               -269

 Bijstelling Najaarsrapportage 2017

                   -  

In de begroting wordt voor de raming van de opbrengst Motorrijtuigenbelasting uitgegaan van de raming die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geformuleerd in de meicirculaire van het Provinciefonds van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.
Op die basis is de opbrengst voor 2017 in de begroting geraamd op € 118,1 mln. Daarnaast is een jaarlijkse groei voorzien van 1,4% voor de jaren daaropvolgend.

Uit de meicirculaire 2017 blijkt dat de opbrengst voor het jaar 2017 wordt geraamd op  € 118,4 mln. met daarbij een verwachte jaarlijkse groei van deze opbrengst met 2,3%. Deze verwachting wordt ook ondersteund door de feitelijke opbrengst over de eerste maanden van 2017.

Gelet op het bovenstaande wordt voorgesteld de geraamde opbrengst voor het jaar 2017 te wijzigen in € 118,4 mln. en de raming voor de komende jaren in de begroting 2018 met de verwachte stijging van 2,3% te verhogen.

Bij de Kadernota 2016 is besloten tot het instellen van de 'Egalisatiereserve Alg uitkering Provinciefonds en MRB'. Fluctuaties in de uitkering provinciefonds en MRB worden in de loop van het begrotingsjaar op deze egalisatiereserve afgewikkeld.

Treasury

 Treasury 

2017

 Stand Kadernota 2017 

            1.927

 Stand Najaarsrapportage 2017 

            1.927

 Bijstelling Najaarsrapportage 

                   -  

Verwacht wordt dat het rentepercentage schatkistbankieren in de rest van 2017 nihil blijft, daardoor blijft het treasuryresultaat gelijk ten opzicht van de kadernota 2017. De verwachting is gebaseerd op de
rentebeschouwing en visies van ING, BNP en Rabobank zoals opgenomen in de treasury-rapportage Q2-2017.
Naast deze opbrengst wordt op programma 7 de verwachte opbrengst aan dividend begroot (o.a. Vitens).

Overige algemene inkomsten

 Overige algemene inkomsten 

2017

 Stand Kadernota 2017 

               200

 Stand Najaarsrapportage 2017 

               200

 Bijstelling Najaarsrapportage 

                   -  

Er worden geen wijzigingen verwacht in de overige algemene inkomsten.