Rapportage besluiten Kadernota 2017

Bij de Kadernota 2017 is gesteld dat de claims per begrotingsjaar afgerekend worden. Dit houdt in dat er geen doorschuif mogelijk is van (een deel van) de bedragen naar een volgend jaar. Om inzicht te geven in de verwachte besteding van de Kadernotaclaims is voor die bedragen een prognose opgesteld:

 Overzicht bijstellingen 

 Kadernota

 Realisatie 

 Prognose 

 Verwacht  

2017

 per
30-6-2017 

 2017 

 saldo 

 01 Ruimtelijke ontwikkeling 

 Invoering Omgevingswet 

             453

                       -  

              363 

            90    

 02 Landelijk gebied 

 Implementatie Wet Natuurbescherming / biodiversiteit 

             452

                       -  

                452

                    -

 03 Bodem, water en milieu 

 Duurzaamheid 

             198

                       -  

                198

                     -

 04 Economische ontwikkeling 

 Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt  

             250

                       -  

                250

                    -

 Toerisme (vrijetijdseconomie) 

             200

                       -  

                200

                    -

 05 Bereikbaarheid 

 Inpassingsfonds Mobiliteit 

 pm 

 06 Cultuur en erfgoed 

 07 Bestuur en middelen 

 Herindeling Vijfheerenlanden

             100

                       -  

                100

                   -  

 Regionale samenwerkingskracht

             101

                       -  

                101

                   -  

 Uitvoeren financieel toezicht 

 pm 

                       -  

                   -  

                   -  

 Overhead 

 Aanpassingen werkgeverslasten i.v.m. cao afspraken 

             826

                    826

                826

                   -  

 Reserves 

 Energiefonds toevoegen aan reserve weerstandsvermogen 

         1.000

                 1.000

             1.000

                   -  

 Totaal saldo bijstellingen Kadernota 2017 

          3.580

                 1.826

             3.490

         90

Omgevingswet
De prognose m.b.t. de realisatie 2017 laat een geringe onderbesteding zien van € 22.000. In het budget is ook een risicobudget opgenomen van ruim € 68.000 (10%), die naar verwachting niet hoeft te worden aangesproken. Dat maakt de totale onderbesteding in 2017 van € 90.000.
De reden voor de onderbesteding van € 22.000 is dat eind juli 2017 bekend werd dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet met 1 à 2 jaar wordt uitgesteld; de exacte datum wordt later dit jaar bekend. De meeste projecten binnen het programma werken in 2017 onverminderd door, omdat de veranderopgave fors is, ongeacht de uitgestelde invoering. De opstart van het project om interne werkprocessen aan te passen is echter iets getemporiseerd;  het faciliteren van de medewerkers met kennis over de wet en de betekenis in hun werk gaat door, de verkenningen om werkprocessen aan te passen worden uitgesteld totdat meer helderheid is over de nieuwe datum. Zodra bekend is wat de nieuwe inwerkingstredingsdatum wordt, zal een nieuwe planning met begroting worden gemaakt. De temporisering heeft in ieder geval uitstel van enkele materiële kosten tot gevolg en het verlengen van de periode waarin de programmaorganisatie actief is. Het verwachte overschot kan daarom niet naar de algemene middelen, maar moet gereserveerd blijven voor het programma totdat de nieuwe planning en kosten bekend zijn.

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Een aantal projecten, die waarschijnlijk in de vorm van een subsidie worden gefinancierd (o.a. Technologieraad Utrecht) zullen over de jaargrens heenlopen. Op basis van een jaarlijkse rapportage worden deze meerjarige projecten getoetst op het gerealiseerde resultaat.

Herindeling Vijfheerenlanden
In afwachting van het wetgevingstraject en de mogelijke procesrol die voor Utrecht weggelegd zou kunnen zijn (zoals aangeboden in het herindelingsadvies), zijn er vooralsnog geen middelen aangewend. Naar verwachting zullen de uitgaven hiervoor in het najaar gaan starten.

Regionale samenwerkingskracht
We zijn momenteel bezig de regionale samenwerkings- en uitvoeringskracht voor het Utrechtse verder uit te werken in een programma. Bij de activiteiten in dit programma worden de partners ook betrokken. Voor het programma zijn op dit moment nog geen middelen aangewend. Naar verwachting zullen de uitgaven voor een aantal activiteiten in het najaar gaan plaatsvinden.