Begrotingsrechtmatigheid (slotwijziging)

In de notitie "Kadernota Rechtmatigheid 2015" van de commissie BBV zijn de spelregels geformuleerd over begrotingsrechtmatigheid. Een belangrijk uitgangspunt is hierbij als volgt:
"Indien een (begrotings)wijziging niet meer in het jaar zelf is voorgelegd zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de staten vallen."
Indien overschrijdingen binnen de beleidskaders van de staten vallen dan zijn de overschrijdingen onrechtmatig maar tellen deze niet mee in de oordeelsvorming. Indien overschrijdingen niet binnen de beleidskaders van PS vallen zijn deze onrechtmatig en tellen deze tevens mee in de oordeelsvorming.
In het accountantsrapport dient de accountant te rapporteren over eventuele afwijkingen ten opzichte van de begroting. De provincie heeft zoals toegezegd bij de behandeling van de jaarrekening 2016 onderzocht of de haalbaarheid van een slotwijziging van de begroting mogelijk is. De slotwijziging is de gelegenheid om een laatste maal de begroting bij te sturen. De slotwijziging is een technisch document dat in de laatste vergadering van het jaar aan PS wordt aangeboden. Door het elimineren van de technische afwijkingen door middel van de slotwijziging zal de kwaliteit van de toelichting in de P&C documenten worden vergroot en is de kans op afwijkingen zoals hierboven aangegeven aanzienlijk verminderd. Hoe korter de doorlooptijd van de slotwijziging hoe beter de  voorspellende waarde. Op basis van de huidige procedures wordt de slotwijziging gebaseerd op de stand per 30 september 2017. Het eventueel inkorten van de procedures wordt onderzocht.