Inleiding

De Najaarsrapportage 2017 is de tweede voortgangsrapportage van het lopende begrotingsjaar. Via deze rapportage worden provinciale staten geïnformeerd over de (financiële) voortgang en de prognose van het jaarrekeningresultaat.

Context
Provinciale staten leggen de beleidskaders en financiële kaders vast voor het college. Via de planning- en controlcyclus controleren provinciale staten of het college de beleidsdoelstellingen binnen deze kaders realiseert. Het college stuurt en beheerst de realisatie van de beleidsdoelstellingen en de budgetten eveneens via de planning- en controlcyclus. Via deze cyclus legt zij ook verantwoording af aan provinciale staten.
Elke cyclus start met een planning. Voor de planning- en controlcyclus is dit in eerste instantie de Kadernota, waarmee prioriteiten benoemd en het meerjarig perspectief wordt vastgelegd. Daarna volgt de begroting, waarin de focus op de doelen en de te behalen resultaten wordt gelegd. Vervolgens komt de uitvoering van deze planning aan bod, met de Najaarsrapportage als tussentijdse meetpunt. Op basis van dit meetpunt kan bijsturing plaatsvinden. De planning- en controlcyclus sluit af met een evaluatie van en verantwoording over de realisatie van de planning in de vorm van de Jaarrekening en het Jaarverslag.
In de Najaarsrapportage 2017 staan de financiële voortgang en de prognose van het jaarrekeningresultaat centraal.
De Begroting 2018 richt zich op het beleid en de ramingen voor 2018 en verder. De financiële bijstellingen, die in deze Najaarsrapportage aan u worden gepresenteerd en met doorwerking naar volgende jaren, zijn ook verwerkt in de Begroting 2018.

In 2017 zal - in afwijking van voorgaande jaren - een slotwijziging aan provinciale staten aangeboden worden. Op basis van de realisatie per 30 september 2017 wordt een nadere prognose van de uitputting van de budgetten opgesteld. Indien er sprake is van afwijkingen op kasritmes worden deze in de slotwijziging opgenomen, samen met andere bijstellingen van technische aard. Doel is de toename van de kwaliteit van (de toelichtingen in) de Jaarrekening.